Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Policy stress

นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 16 พ.ย. 2558 

 

 

 

……………………………………………………………………………….

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 0 2232 1269

 

 

หัวข้อ


Download


นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
TOP