Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คำถามที่พบบ่อย – Dev

ค้นหาหาข้อมูล

Tabs หมวดหมู่ คำถาม - ตอบ

ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดเท่าไหร่ 

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ “โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ” นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

โครงการจัดส่งโดยรัฐ

โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน
โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น
โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการ TIC : ประเทศอิสราเอล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 – 12
อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ http://www.overseas.doe.go.th/
โทรศัพท์ 0 2245 6499

ตอบ คำถาม หัวข้อย่อย 2 2คำถาม หัวข้อย่อย 2 2คำถาม หัวข้อย่อย 2 2คำถาม หัวข้อย่อย 2 2

กรณีดังกล่าวท่านสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ได้ที่สำนักงานประกันสังคม โทรสายด่วน 1506 กด 1
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการไปตั้งที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบการ ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง หรือวันย้ายสถานประกอบการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลุกจ้างมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลุกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสาม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หากนายจ้างย้ายสถานประกอบการไปอยู่แห่งใหม่ อันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง หรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบการ ในการนี้ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย ให้ลูกจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง หรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการแล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ กรณีดังกล่าวหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร.สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546
กรณีดังกล่าวติดต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าว เบอร์สายด่วน 1506 กด 1
กรณีที่ท่านไม่ได้ค่าจ้างหรือนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างนั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไปสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทรสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 ในวันและเวลาราชการ
กรณีที่ท่านไม่ได้ค่าจ้างหรือนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างนั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไปสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทรสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 ในวันและเวลาราชการ
กรณีที่ท่านไม่ได้ค่าจ้างหรือนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างนั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไปสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทรสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 ในวันและเวลาราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ และจะได้แจ้งผลให้ทราบต่อไป
กรณีที่ท่านสอบถามมานั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิให้ใช้บังคับแก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปของหน่วยงานดังกล่าว
กรณีที่ท่านสอบถามมานั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิให้ใช้บังคับแก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปของหน่วยงานดังกล่าว
กรณีดังกล่าวที่ท่านสอบถามมานั้นเนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างมาก กรณีดังกล่าวท่านสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไปสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม โทร สายด่วน 1546 ในวันและเวลาราชการ
เรียน คุณศิรินภา ขอเรียนว่าขณะนี้มีเพียงบริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.ซัพพลาย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัทเดียวที่ส่งคนหางานไปทำงานในประเทศแคนาดาให้กับนายจ้างบริษัท Thermo Design Engineering ประเภทอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในตำแหน่งช่างสี สำหรับงานด้านการเกษตรยังไม่มีบริษัทจัดหางานใดมายื่นเพื่อขอจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
เรียน คุณศิรินภา ขอเรียนว่าขณะนี้มีเพียงบริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.ซัพพลาย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัทเดียวที่ส่งคนหางานไปทำงานในประเทศแคนาดาให้กับนายจ้างบริษัท Thermo Design Engineering ประเภทอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในตำแหน่งช่างสี สำหรับงานด้านการเกษตรยังไม่มีบริษัทจัดหางานใดมายื่นเพื่อขอจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
เรียน คุณศิรินภา ขอเรียนว่าขณะนี้มีเพียงบริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.ซัพพลาย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัทเดียวที่ส่งคนหางานไปทำงานในประเทศแคนาดาให้กับนายจ้างบริษัท Thermo Design Engineering ประเภทอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในตำแหน่งช่างสี สำหรับงานด้านการเกษตรยังไม่มีบริษัทจัดหางานใดมายื่นเพื่อขอจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
เรียน คุณศิรินภา ขอเรียนว่าขณะนี้มีเพียงบริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.ซัพพลาย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัทเดียวที่ส่งคนหางานไปทำงานในประเทศแคนาดาให้กับนายจ้างบริษัท Thermo Design Engineering ประเภทอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในตำแหน่งช่างสี สำหรับงานด้านการเกษตรยังไม่มีบริษัทจัดหางานใดมายื่นเพื่อขอจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
เรียน คุณศิรินภา ขอเรียนว่าขณะนี้มีเพียงบริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.ซัพพลาย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัทเดียวที่ส่งคนหางานไปทำงานในประเทศแคนาดาให้กับนายจ้างบริษัท Thermo Design Engineering ประเภทอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในตำแหน่งช่างสี สำหรับงานด้านการเกษตรยังไม่มีบริษัทจัดหางานใดมายื่นเพื่อขอจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
เรียน คุณศิรินภา ขอเรียนว่าขณะนี้มีเพียงบริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.ซัพพลาย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัทเดียวที่ส่งคนหางานไปทำงานในประเทศแคนาดาให้กับนายจ้างบริษัท Thermo Design Engineering ประเภทอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในตำแหน่งช่างสี สำหรับงานด้านการเกษตรยังไม่มีบริษัทจัดหางานใดมายื่นเพื่อขอจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
เรียน คุณศิรินภา ขอเรียนว่าขณะนี้มีเพียงบริษัทจัดหางาน เอส.พี.ที.ซัพพลาย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด บริษัทเดียวที่ส่งคนหางานไปทำงานในประเทศแคนาดาให้กับนายจ้างบริษัท Thermo Design Engineering ประเภทอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันในตำแหน่งช่างสี สำหรับงานด้านการเกษตรยังไม่มีบริษัทจัดหางานใดมายื่นเพื่อขอจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
Buy Adderall online 2020 Buy Adderall online without getting ripped off online from our trusted pharmacy You can buy Adderall online without need for a prescription Buy Adderall online now and have it shipped overnight Best quality, shipping guarantee Buy adderall online now at www.trustedmedicationshop.com Call or text our online pharmacy at 406-298-3261
Buy Adderall online 2020 Buy Adderall online without getting ripped off online from our trusted pharmacy You can buy Adderall online without need for a prescription Buy Adderall online now and have it shipped overnight Best quality, shipping guarantee Buy adderall online now at www.trustedmedicationshop.com Call or text our online pharmacy at 406-298-3261
เรื่อง ร้องเรียนของคุณบุษบา พร้อมสง่า ข้อรายงาน/การดำเนินการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ ๑. กรณีเรื่องร้องเรียน พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บริษัท ยูนิธนาทรัพย์ จำกัด เรียกเก็บเงินประกันเฉพาะพนักงานขับรถ พนักงานขาย และพนักงานบัญชี โดยเรียกเก็บเงินด้วยการหักจากค่าจ้างเดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เรียกเก็บรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทย สาขานครสวรรค์ ในชื่อนางภานี วัฒนธนาทรัพย์ เพื่อลูกจ้าง (ระบุชื่อ-นามสกุล) ส่วนลูกจ้างที่มีบุคคลค้ำประกันจะไม่หักเงินประกัน พนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าการฝากเงิน ในชื่อบัญชีนายจ้าง เพื่อลูกจ้างนั้น เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการตรวจติดตาม บริษัทฯ ได้แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขชื่อบัญชีให้เป็นชื่อ-นามสกุล ขอลูกจ้างแต่ละคนแล้ว ๒. บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างทุกวันอาทิตย์ และวันอื่นอีกเดือนละ ๒ วัน วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน วันลาป่วยจ่ายค่าจ้างไม่เกินปีละ ๓๐ วันทำการ ส่วนวันลากิจไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ๓. การดูแลสภาพรถยนต์ บริษัทฯ จัดหารถยนต์สภาพใหม่ มีประกันภัยประเภท ๑ และส่งเข้าศูนย์บริการตามกำหนด ๔. เป้าการขายที่ถูกกำหนดโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด เป็นรายเดือนนั้น นายจ้างจะจัดแบ่งให้กับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่ง หากทำไม่ได้ตามที่กำหนด พนักงานขายทุกคนจะช่วยกัน ส่วนสินค้า (ประเภทอุปโภค) ที่ลูกจ้างยกชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างต้องยกครั้งละหลายชิ้น ๕. จากการตรวจสอบนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องเป็นอันยุติ
เรื่อง ร้องเรียนของคุณบุษบา พร้อมสง่า ข้อรายงาน/การดำเนินการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ ๑. กรณีเรื่องร้องเรียน พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บริษัท ยูนิธนาทรัพย์ จำกัด เรียกเก็บเงินประกันเฉพาะพนักงานขับรถ พนักงานขาย และพนักงานบัญชี โดยเรียกเก็บเงินด้วยการหักจากค่าจ้างเดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เรียกเก็บรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทย สาขานครสวรรค์ ในชื่อนางภานี วัฒนธนาทรัพย์ เพื่อลูกจ้าง (ระบุชื่อ-นามสกุล) ส่วนลูกจ้างที่มีบุคคลค้ำประกันจะไม่หักเงินประกัน พนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าการฝากเงิน ในชื่อบัญชีนายจ้าง เพื่อลูกจ้างนั้น เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการตรวจติดตาม บริษัทฯ ได้แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขชื่อบัญชีให้เป็นชื่อ-นามสกุล ขอลูกจ้างแต่ละคนแล้ว ๒. บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างทุกวันอาทิตย์ และวันอื่นอีกเดือนละ ๒ วัน วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน วันลาป่วยจ่ายค่าจ้างไม่เกินปีละ ๓๐ วันทำการ ส่วนวันลากิจไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ๓. การดูแลสภาพรถยนต์ บริษัทฯ จัดหารถยนต์สภาพใหม่ มีประกันภัยประเภท ๑ และส่งเข้าศูนย์บริการตามกำหนด ๔. เป้าการขายที่ถูกกำหนดโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด เป็นรายเดือนนั้น นายจ้างจะจัดแบ่งให้กับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่ง หากทำไม่ได้ตามที่กำหนด พนักงานขายทุกคนจะช่วยกัน ส่วนสินค้า (ประเภทอุปโภค) ที่ลูกจ้างยกชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างต้องยกครั้งละหลายชิ้น ๕. จากการตรวจสอบนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องเป็นอันยุติ
เรื่อง ร้องเรียนของคุณบุษบา พร้อมสง่า ข้อรายงาน/การดำเนินการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ ๑. กรณีเรื่องร้องเรียน พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บริษัท ยูนิธนาทรัพย์ จำกัด เรียกเก็บเงินประกันเฉพาะพนักงานขับรถ พนักงานขาย และพนักงานบัญชี โดยเรียกเก็บเงินด้วยการหักจากค่าจ้างเดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เรียกเก็บรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทย สาขานครสวรรค์ ในชื่อนางภานี วัฒนธนาทรัพย์ เพื่อลูกจ้าง (ระบุชื่อ-นามสกุล) ส่วนลูกจ้างที่มีบุคคลค้ำประกันจะไม่หักเงินประกัน พนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าการฝากเงิน ในชื่อบัญชีนายจ้าง เพื่อลูกจ้างนั้น เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการตรวจติดตาม บริษัทฯ ได้แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขชื่อบัญชีให้เป็นชื่อ-นามสกุล ขอลูกจ้างแต่ละคนแล้ว ๒. บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างทุกวันอาทิตย์ และวันอื่นอีกเดือนละ ๒ วัน วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน วันลาป่วยจ่ายค่าจ้างไม่เกินปีละ ๓๐ วันทำการ ส่วนวันลากิจไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ๓. การดูแลสภาพรถยนต์ บริษัทฯ จัดหารถยนต์สภาพใหม่ มีประกันภัยประเภท ๑ และส่งเข้าศูนย์บริการตามกำหนด ๔. เป้าการขายที่ถูกกำหนดโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด เป็นรายเดือนนั้น นายจ้างจะจัดแบ่งให้กับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่ง หากทำไม่ได้ตามที่กำหนด พนักงานขายทุกคนจะช่วยกัน ส่วนสินค้า (ประเภทอุปโภค) ที่ลูกจ้างยกชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างต้องยกครั้งละหลายชิ้น ๕. จากการตรวจสอบนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องเป็นอันยุติ
เรื่อง ร้องเรียนของคุณบุษบา พร้อมสง่า ข้อรายงาน/การดำเนินการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ ๑. กรณีเรื่องร้องเรียน พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บริษัท ยูนิธนาทรัพย์ จำกัด เรียกเก็บเงินประกันเฉพาะพนักงานขับรถ พนักงานขาย และพนักงานบัญชี โดยเรียกเก็บเงินด้วยการหักจากค่าจ้างเดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เรียกเก็บรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทย สาขานครสวรรค์ ในชื่อนางภานี วัฒนธนาทรัพย์ เพื่อลูกจ้าง (ระบุชื่อ-นามสกุล) ส่วนลูกจ้างที่มีบุคคลค้ำประกันจะไม่หักเงินประกัน พนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าการฝากเงิน ในชื่อบัญชีนายจ้าง เพื่อลูกจ้างนั้น เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการตรวจติดตาม บริษัทฯ ได้แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขชื่อบัญชีให้เป็นชื่อ-นามสกุล ขอลูกจ้างแต่ละคนแล้ว ๒. บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างทุกวันอาทิตย์ และวันอื่นอีกเดือนละ ๒ วัน วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน วันลาป่วยจ่ายค่าจ้างไม่เกินปีละ ๓๐ วันทำการ ส่วนวันลากิจไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ๓. การดูแลสภาพรถยนต์ บริษัทฯ จัดหารถยนต์สภาพใหม่ มีประกันภัยประเภท ๑ และส่งเข้าศูนย์บริการตามกำหนด ๔. เป้าการขายที่ถูกกำหนดโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด เป็นรายเดือนนั้น นายจ้างจะจัดแบ่งให้กับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่ง หากทำไม่ได้ตามที่กำหนด พนักงานขายทุกคนจะช่วยกัน ส่วนสินค้า (ประเภทอุปโภค) ที่ลูกจ้างยกชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างต้องยกครั้งละหลายชิ้น ๕. จากการตรวจสอบนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องเป็นอันยุติ
เรื่อง ร้องเรียนของคุณบุษบา พร้อมสง่า ข้อรายงาน/การดำเนินการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ ๑. กรณีเรื่องร้องเรียน พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บริษัท ยูนิธนาทรัพย์ จำกัด เรียกเก็บเงินประกันเฉพาะพนักงานขับรถ พนักงานขาย และพนักงานบัญชี โดยเรียกเก็บเงินด้วยการหักจากค่าจ้างเดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เรียกเก็บรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทย สาขานครสวรรค์ ในชื่อนางภานี วัฒนธนาทรัพย์ เพื่อลูกจ้าง (ระบุชื่อ-นามสกุล) ส่วนลูกจ้างที่มีบุคคลค้ำประกันจะไม่หักเงินประกัน พนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าการฝากเงิน ในชื่อบัญชีนายจ้าง เพื่อลูกจ้างนั้น เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการตรวจติดตาม บริษัทฯ ได้แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขชื่อบัญชีให้เป็นชื่อ-นามสกุล ขอลูกจ้างแต่ละคนแล้ว ๒. บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างทุกวันอาทิตย์ และวันอื่นอีกเดือนละ ๒ วัน วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน วันลาป่วยจ่ายค่าจ้างไม่เกินปีละ ๓๐ วันทำการ ส่วนวันลากิจไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ๓. การดูแลสภาพรถยนต์ บริษัทฯ จัดหารถยนต์สภาพใหม่ มีประกันภัยประเภท ๑ และส่งเข้าศูนย์บริการตามกำหนด ๔. เป้าการขายที่ถูกกำหนดโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด เป็นรายเดือนนั้น นายจ้างจะจัดแบ่งให้กับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่ง หากทำไม่ได้ตามที่กำหนด พนักงานขายทุกคนจะช่วยกัน ส่วนสินค้า (ประเภทอุปโภค) ที่ลูกจ้างยกชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างต้องยกครั้งละหลายชิ้น ๕. จากการตรวจสอบนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องเป็นอันยุติ
เรื่อง ร้องเรียนของคุณบุษบา พร้อมสง่า ข้อรายงาน/การดำเนินการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้ ๑. กรณีเรื่องร้องเรียน พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บริษัท ยูนิธนาทรัพย์ จำกัด เรียกเก็บเงินประกันเฉพาะพนักงานขับรถ พนักงานขาย และพนักงานบัญชี โดยเรียกเก็บเงินด้วยการหักจากค่าจ้างเดือนละ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เรียกเก็บรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารนครหลวงไทย สาขานครสวรรค์ ในชื่อนางภานี วัฒนธนาทรัพย์ เพื่อลูกจ้าง (ระบุชื่อ-นามสกุล) ส่วนลูกจ้างที่มีบุคคลค้ำประกันจะไม่หักเงินประกัน พนักงานตรวจแรงงานได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าการฝากเงิน ในชื่อบัญชีนายจ้าง เพื่อลูกจ้างนั้น เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการตรวจติดตาม บริษัทฯ ได้แก้ไขชื่อบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด โดยแก้ไขชื่อบัญชีให้เป็นชื่อ-นามสกุล ขอลูกจ้างแต่ละคนแล้ว ๒. บริษัทฯ กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างทุกวันอาทิตย์ และวันอื่นอีกเดือนละ ๒ วัน วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน วันลาป่วยจ่ายค่าจ้างไม่เกินปีละ ๓๐ วันทำการ ส่วนวันลากิจไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ๓. การดูแลสภาพรถยนต์ บริษัทฯ จัดหารถยนต์สภาพใหม่ มีประกันภัยประเภท ๑ และส่งเข้าศูนย์บริการตามกำหนด ๔. เป้าการขายที่ถูกกำหนดโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด เป็นรายเดือนนั้น นายจ้างจะจัดแบ่งให้กับพนักงานขายอีกครั้งหนึ่ง หากทำไม่ได้ตามที่กำหนด พนักงานขายทุกคนจะช่วยกัน ส่วนสินค้า (ประเภทอุปโภค) ที่ลูกจ้างยกชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้บังคับให้ลูกจ้างต้องยกครั้งละหลายชิ้น ๕. จากการตรวจสอบนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องเป็นอันยุติ
I Jezabel In Yellow Jezabel Vessir, Donnie Rock * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 770
I MILF Wants To Play Alena Croft, Scarlit Scandal * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 472
FULL I Tru Kait Who Owns Whom,ALL Tru Kait * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 24
FULL I Adriana Chechik Best Of Brazzers: Squirt Fest,ALL Adriana Chechik * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 705
Cali Carter Going Down In A Blaze of Gloryholes,ALL Cali Carter * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 413
Adriana Chechik The Malcontent Mistress: Part 2,ALL Adriana Chechik * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 97
Alexis Fawx Sneak,ALL Peek & Fuck * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 39
Gia Dimarco Red Light Romp,ALL Gia Dimarco * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 394
Aubree Valentine Aubree’s On The List,ALL Aubree Valentine * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 409
Cory Chase Sorority MILF,ALL Cory Chase * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 549
Abella Danger Anatomy Of A Sex Scene 3,ALL Abella Danger * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 417
Sofia Lee And Asia Rae * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 116
Milu Blaze Tutoring * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 742
Mila Azul Soft Innocence * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 752
Angelica Cruz More Ass More Tips * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 572
Avi Love And Paige Owens Amazing Orgasms * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 154
FULL AT Abella Danger Anatomy Of A Sex Scene 3 * – / 1 2 3 4 5 7 8 9 MENU SITE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 366