Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คุยกับรัฐมนตรี

รายละเอียด

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน

หน้าหลัก ฟอรั่ม คุยกับรัฐมนตรี ฟ้องร้องได้หรือไม่ บริษัท

 • This topic has 1 ข้อความตอบกลับ, 0 เสียง, and was last updated 8 months มาแล้ว by  mpsclb_mol6.
กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #8260
  คุณนัด 8260

  บริษัท จะทำการย้ายจากที่เก่าไปที่ใหม่ ในตอนเดือน ตุลาคม โดยไม่มีหนังสือแจ้งล่วง มีเพียงคำพูดปากป่าว จาก ผจก.ที่บริษัท โดยให้พนักงานย้ายไปที่ใหม่ทั้งหมด ยกเว้น คุณลง รปภ. อายุ 60 ปี ไม่มีประกันสังคม ที่ทำงานกะกลางคืน ที่ทำงาน มา 6 ปี โดยยื่นขอเสนอ ว่า ให้ คุณลุง รปภ. ไปทำงานตอนกลางวัน โดยทำงานหนักกว่าเก่า ว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ ขอให้ลาออก โดยไม่มีการจ้างออก ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีหนังสือแจ้ง ล่วงหน้า อยากถาม รัฐมนตรี กระทรวงแรง ว่าจะฟ้องร้อง บริษัทนี้ได้หรือไม่ อยากให้ช่วยตรวจสอบให้ที่

  #8299
  mpsclb_mol6 8299

  มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการไปตั้งที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบการ ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง หรือวันย้ายสถานประกอบการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลุกจ้างมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘
  ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลุกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
  ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสาม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
  หากนายจ้างย้ายสถานประกอบการไปอยู่แห่งใหม่ อันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง หรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบการ ในการนี้ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย ให้ลูกจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง หรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการแล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ กรณีดังกล่าวหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไป สอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร.สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546

กำลังดู 2 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 2 (ของทั้งหมด 2)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
TOP