Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานรับเจ้าภาพบูรณาการส่วนราชการ แก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานและต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

pll_content_description

   กระทรวงแรงงานรับเจ้าภาพบูรณาการส่วนราชการ แก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานและต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุมPreview

Download Images

        พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีให้ความห่วงใยต่อปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยล่าสุดสินค้าประมงของประเทศไทยที่เคยมีมูลค่าส่งออกกว่า สองแสนล้านบาทจะได้รับผลกระทบและประชาชนคนไทยจำนวนมากจะลำบากเดือดร้อน เพราะหลังจากกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปด้านประมงได้เดินทางมาตรวจการทำประมงของประเทศไทยและพบว่า ประเทศไทยมีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม ทางสหภาพยุโรประบุว่าได้ให้เวลาปรับปรุงมาหลายปีแล้ว มาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงเร่งดำเนินการบูรณาการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อปกป้องไม่ให้ประเทศไทยถูกโจมตีทางด้านเศรษฐกิจ
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานงานและการบูรณาการส่วนราชการต่างๆ เพื่อตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Task force) เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงาน และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) จึงให้ส่วนราชการต่างๆ ได้มอบหมายบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักกับTask force ของกระทรวงแรงงาน และการมีศูนย์ประจำจังหวัด 23 จังหวัดที่ติดฝั่งทะเลภายใต้ชื่อ ศูนย์ต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ ศูนย์ต่อต้านการทำประมงแบบ IUU
    
#############################
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7 พฤศจิกายน 2557

Tags:

TOP