Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2557

pll_content_description

 

Downloads Images

      พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุม ศ.นิคมจันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

*********************************

กลุ่มงานเผยแพ่ประชาสัมพันธ์ 

สุนิสา กล่ำฟอง –ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
17 กันยายน 2557

 

Tags:

TOP