Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วม กต.ช่วย 42 ลูกเรือไทยในโซมาเลีย กลับบ้านชุดแรก 18 คน

TOP