Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘ก.แรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘สำรวจจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 คนงานในแคมป์ก่อสร้าง’

TOP