Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘บิ๊กป้อม’เร่ง กพร.ปช.ระดมสมองวางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

TOP