Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“บิ๊กอู๋” เตรียมเชิญบิ๊กแรงงาน 4 ประเทศต้นทาง หารือนำเข้าแรงงานประมงตาม MOU

TOP