Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผช.รมว.แรงงาน เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจําปีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ “งานรวมพลคนท่องเที่ยว 2022” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้าท่องเที่ยวไทย”

TOP