Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

TOP