Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ลุยชลบุรี พบปะลูกจ้างกลุ่มยานยนต์ พลังขับเคลื่อนภาคส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ

TOP