Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

TOP