Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม ย้ำ! เงินของผู้ประกันตนต้องเกิดประโยชน์คุ้มค่า

pll_content_descriptionPreview

Download Images

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
 
            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมถือเป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์และการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้วเพราะตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกันตน ดังนั้นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ถือว่าได้รับเกียรติและโอกาสที่จะมาทำงานตรงนี้ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจและทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด งานของสำนักงานประกันสังคมเป็นงานของผู้ให้ การเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก แต่จะให้อย่างไรให้เขารักเราอย่างยั่งยืน รักโดยไม่เคลือบแคลงสงสัย นั่นคืองานของประกันสังคม สิ่งใดที่เป็นจุดอ่อนขององค์กรก็พยายามทำให้หมดไป อะไรที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบก็ให้ปิดช่องว่างนั้น ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อองค์กรที่จะอยู่ต่อไป โดยสำนักงานประกันสังคมต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ชัดเจน ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน หากกฎหมายอะไรที่ติดขัดยินดีเป็นผู้ช่วยเหลือ ผลักดัน ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามเร่งรัดกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด
 
            “ภารกิจงานอะไรที่เป็นงานเด่นก็ทำให้เด่นยิ่งขึ้น อะไรที่ช้าก็ทำให้เร็วขึ้น ขณะเดียวอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็ต้องกำจัดจุดอ่อนให้ลดน้อยลงหรือหมดไป วิกฤติกับโอกาสของสำนักงานประกันสังคมมาพร้อมกัน สำนักงานประกันสังคมทำงานเกี่ยวของกับความพึงพอใจของคน เมื่อทำสิ่งที่ดีกับคนมากกว่าก็จะมีคนไปขยายผล แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดความไม่พอใจก็จะมีผลลบต่อองค์กร สิ่งที่เคยทำแล้วมีช่องว่างหรือเกิดปัญหาต้องรีบแก้ไขไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่ออนาคตขององค์กร ณ วันนี้ขอให้สำนักงานประกันสังคมประเมินตัวเองว่าเสียงข้างบวกหรือลบมากกว่าเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า ได้เน้นย้ำให้มีความระมัดระวังในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย เพราะเงินทั้งหมดไม่ใช่เงินของประกันสังคมแต่เป็นเงินของผู้ประกันตนและนายจ้าง  ดังนั้นการนำเงินของผู้ประกันตนไปใช้ ต้องเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และโปร่งใส ส่วนการปฏิรูปองค์กรให้มีความโปร่งใสตามที่ผู้ประกันตนเรียกร้องนั้น สำนักงานประกันสังคมจะต้องไปดูในรายละเอียดว่ายังมีส่วนใดที่เป็นจุดอ่อน ปลัดกระทรวงแรงงานและเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจะต้องพิจารณาแก้ไข เพราะหลังก่อตั้งกองทุนประกันสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเชื่อมั่นผู้บริหาร สปส.จะสามารถปฏิรูปองค์กรให้เกิดความโปร่งใสได้
 
            หลังจากมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมชมศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1506 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตนที่อยู่ ในระบบประกันสังคมซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของผู้ประกันตนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสายด่วน 1506 ของ สปส.จะให้บริการทั้งสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน ผ่านการโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงในการต้องการขอความช่วยเหลือหรือสอบถามสิทธิประโยชน์และการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกแชท อีเมลล์ โต้ตอบข้อสอบถามได้ทันทีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ ทั้งยังเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อการให้บริการข้อมูลไปยังส่วนราชการทุกกรมในกระทรวงแรงงานด้วย
 
———————————
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา  บัวชัย – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
8 ตุลาคม 2557

Tags:

TOP