Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี’57 ณ วัดหนังราชวรวิหาร ร่วมอนุโมทนายอดกฐิน 1,792,204 บาท ทั่วกัน

pll_content_description

        วันนี้ (17ต.ค.57) เวลา 09.30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2557 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2557 ให้กระทรวงแรงงานนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา โดยได้ตั้งองค์พระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดหนังราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยPreview

Download Images

              พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2557 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงแรงงาน นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดหนังราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดหนังราชวรวิหาร จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดหนัง จำนวน 20,000 บาท และโรงเรียนพระปริยติธรรมจำนวน 20,000 บาท และบำรุงโรงเรียน จำนวน 3,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
              สำหรับวัดหนังราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนวุฒากาศ ซอย 42 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 25 ไร่ ได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ปัจจุบันมีพระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษาประมาณ 45 รูป และมีโรงเรียนในอุปถัมภ์ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดหนัง และโรงเรียนพระปริยติธรรม
               ส่วนยอดเงินกฐินรวมทั้งสิ้น 1,792,204 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 โอกาสนี้กระทรวงแรงงานจึงขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลให้แก่ข้าราชการ พนักงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมกิจกรรรม และร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงานในครั้งนี้โดยทั่วกัน
######################

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
17ตุลาคม 2557

Tags:

TOP