Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน มอบที่ปรึกษา ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33

TOP