Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน มอบนโยบาย กสร. ย้ำ ทำงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน

pll_content_description

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลักดัน ภารกิจสำคัญ ย้ำ ปัญหาของกระทรวงเป็นปัญหาของชาติบ้านเมือง เดินหน้ากฎกระทรวงฉบับ 10 คุ้มครองแรงงานประมงทะเล เกษตรกรรม ปรับโครงสร้างองค์กรต้องช่วยกันพิจารณา ปรับทัศนคติ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน แนะมองปัจจัยทั้งภายในและภายนอกให้งานที่ทำเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
Preview

Download Images

             พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า การมองประเด็นปัญหาต้องไม่มองเฉพาะมิติของกระทรวงหรือกรมเท่านั้น หากทว่าต้องมองในมิติประเทศไทยด้วย ดังนั้นการทำงานซึ่งต้องมีความรอบคอบ รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ขณะเดียวกันต้องพิจารณาในเงื่อนไขต่างๆ ต้องไม่กระทบกับความเป็นมาตรฐานสากล
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเรามีแรงงานต่างด้าวที่ดูแลอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย ดังนั้นต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ จัดวางระบบฐานข้อมูลและสำรวจข้อมูลให้ชัดเจน ซึ่งจะสะท้อนถึง Demand ว่ามีคนไทยทำงานอยู่เท่าไหร่ หากคนไทยไม่ทำ ต้องนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเท่าไหร่ ส่วนการทำงานของระบบแรงงานสัมพันธ์ ต้องเป็นไตรภาคี เราต้องอยู่ตรงกลาง ขณะที่การปรับปรุงกฎหมายทั้ง ร่าง พ.ร.บ. และร่างกฎกระทรวงนั้น ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและเรียนนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรก็ตามประเด็นการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นองค์การมหาชนนั้นต้องพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียในการจัดตั้งว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
            “การโยกย้ายมีความสำคัญต่อข้าราชการเพราะคืออนาคต ผู้บริหารที่เข้าสู่ตำแหน่งแล้วต้องใช้อำนาจตรงนี้ให้เป็นธรรม เหมาะสม การที่จะให้สังคมเราดีหรือให้คนยอมรับกระทรวงแรงงาน ปัจจัยสำคัญมี 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในองค์กร ทุกคนเชื่อมั่นในองค์กรของเราว่าเป็นองค์กรที่ดี ทุกคนอยู่มีความสุข ได้รับความเป็นธรรม มีความเอื้ออาทรต่อกัน และปัจจัยภายนอกเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือคน 
ซึ่งเนื้องานที่ทำอยู่ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
 
———————————
 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
3 ตุลาคม 2557

Tags:

TOP