Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ระบุยึด 3 นโยบายหลักทำงาน เน้นทำงานแบบบูรณาการ

pll_content_description

       “พล.อ.สุรศักดิ์” เข้ากระทรวงแรงงานวันแรก ระบุยึด 3 นโยบายหลักดำเนินงาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีสโลแกน ‘ทำก่อน ทำให้จริง มีผลสัมฤทธิ์ มีความยั่งยืน’ แก้ปัญหาค้ามนุษย์-แรงงานต่างด้าว 

Download Images

          พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเดินทางเข้าทำงานเป็นวันแรก โดยได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน โดยมีนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารและข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ว่า การมอบนโยบายแก่กระทรวงแรงงานคงต้องศึกษารายละเอียดก่อน แต่เบื้องต้นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดเอาเป้าหมายเป็นตัวกำหนด ซึ่งเรื่องใดที่ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นก็จะมีการทำงานร่วมกัน อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันไว้แล้วเพราะกระทรวงแรงงานเกี่ยวเนื่องทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
          “นโยบายหลักในการทำงานมีอยู่ในนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงไปแล้วซึ่งมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้นโยบายของรัฐบาลชัดเจนในเรื่องของการทำงาน ซึ่งแม้ว่าจะแบ่งเป็นกระทรวงแต่เน้นเป้าหมายของการทำงานเป็นตัวกำหนดไม่ใช่ตัวกระทรวง การทำงานจะเป็นในรูปแบบการวางแผนร่วมกันโดยไม่เอากระทรวงเป็นตัวตั้ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
          ทั้งนี้ การทำงานต้องใช้ศักยภาพของข้าราชการขึ้นมาทำงาน รัฐบาลไม่มีอะไรแทรกซ้อน โดย รัฐบาลมีภารกิจหลักอยู่ 3 เรื่องซึ่งมีความแตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมา นั่นคือ 1) การบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 2) รัฐบาลต้องทำงานควบคู่กับการปฏิรูปประเทศไทยไปด้วย โดยข้าราชการกระทรวงแรงงานจะต้องช่วยกันคิดในการปฏิรูปการทำงานในเรื่องของแรงงาน อะไรที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการทำงานจะต้องทำการปฏิรูป แก้ไขให้ลุล่วง และ 3) การสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ ทั้ง 3 เรื่องถือเป็นเรื่องหลักๆ ที่รัฐบาลต้องลงมือทำ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเกิดความเชื่อในการเมืองที่แตกต่างกันจนพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่พร้อมใช้ความรุนแรงเข้าหากัน จึงต้องกลับมาสามัคคีกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทย
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเพิ่มเติมว่า ข้าราชการทุกกระทรวงมีนโยบายใน 3 ภารกิจหลักดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการทำแผนการปฏิบัติซึ่งเป็นรูปธรรม (Action Plan) นั่นคือ ปฏิบัติได้จริง โดย Action Plan ต้องมีการเรียงลำดับก่อนหลัง โดยหลักแนวคิดว่า ‘ทำก่อน ทำให้จริง มีผลสัมฤทธิ์ มีความยั่งยืน’ เป็นการวางกรอบให้กับรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งต่อไป ขณะนี้จึงยังไม่มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษ ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและแผนปฏิบัติการปี 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 แต่สิ่งที่อยากฝากคือ การทำงาน ณ วันนี้การจัดกระทรวงต้องเปลี่ยนการบริหารแบบเดิมที่ทำอยู่ซึ่งมีเส้นแบ่งของกระทรวงเพราะรัฐมนตรีทุกคนตกลงทำงานร่วมกัน
          พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวถึงประเด็นกรณีเร่งด่วนที่กระทรวงแรงงานต้องเร่งแก้ไข ว่า การดำเนินงานเร่งด่วนนั้นจริงๆ สามารถแก้ไขไปพร้อมหลายเรื่อง เช่น ค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว แรงงานบังคับโดยกระทรวงแรงงานโดยมีกรมต่าง ๆ ที่แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ส่วนเรื่องของสภาลูกจ้างที่มีความกังวลว่าจะดูแลแต่เรื่องของแรงงานต่างด้าวจึงไม่ควรต้องกังวล ทั้งนี้อะไรที่ทำแล้วมีอุปสรรคก็ต้องช่วยกันแก้ไข หากมีปัญหาที่กฎหมายก็ต้องเสนอแก้กฎหมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งจะยึดตามกรอบแผนงานและนโยบายของปี 2558 ของกระทรวงแรงงาน สำหรับประเด็นการจัดอันดับเรื่องของการค้ามนุษย์ก็นับเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ต้องมาศึกษาว่าเขาเอาอะไรเป็นตัวชี้วัด ทำดี อย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกให้รู้และบอกให้เขาเชื่อ ซึ่งผู้ที่จะทำให้เขารู้เขาเชื่อได้คือสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแผนปฏิบัติการของกระทรวงจะประเมินทุก 3 เดือนว่ามีความก้าวหน้าแค่ไหน

——————————————————

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
12 กันยายน 2557

Tags:

TOP