Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน หารือประเด็นแรงงานนอกระบบ

pll_content_descriptionPreview

Download Images

            รมว. แรงงาน หารือประเด็นแรงงานนอกระบบ เผยเห็นความสำคัญพร้อมสนับสนุนคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสให้การต้อนรับ น.ส.อรุณี ศรีโต ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติและคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงานเห็นความสำคัญของแรงงานนอกระบบ ต่อไปต้องมีคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินงานเรื่องของแรงงานนอกระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ภาครัฐก็ต้องปรับตัวเองให้เป็นฝ่ายสนับสนุน ส่วนข้อเท็จจริงคณะทำงานแรงงานนอกระบบต้องช่วยกันขับเคลื่อนการทำงาน บริหารจัดการ  ส่วนเรื่องของอาสาสมัครแรงงาน มอบให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการพิจารณารับข้อสังเกตต่างๆ มาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
             “หน้าที่ของกระทรวงแรงงานคือทำให้อาสาสมัครแรงงานมีความรู้ และบอกประชาชนถึงภารกิจต่างๆ ของกระทรวงแรงงานที่ให้ประโยชน์แก่สังคมได้ซึ่งก็ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยพยายามทำให้ชาวบ้านตื่นตัวเพื่อป้องป้องสิทธิตัวเอง ในขณะเดียวกันต้องมองว่าเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ เราต้องสู้ให้ได้ด้วยตัวเอง โดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุน รัฐจึงต้องเปลี่ยนบทบาทในการชี้นำมาเป็นผู้สนับสนุนให้ได้ ทั้งนี้อะไรที่เป็นองค์ความรู้เราต้องเสนอแนวคิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เลือกทางเดิน ซึ่งต้องเป็นการทำงานร่วมกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
              สำหรับข้อเสนอนโยบายเพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย ให้คงคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) และเสนอให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี  เร่งรัดให้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553  พิจารณาให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ การปรับปรุงกลไกบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแรงงานนอกระบบ ตามระบบประกันสังคมมาตรา 40  ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้มีหลักประกันสังคมมากที่สุด อาทิ สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาหน่วยบริการชุมชน ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้จูงใจและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน เป็นต้น
              นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ยังได้เสนอให้พิจารณาทบทวนการคัดเลือก แต่งตั้ง การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ  รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรแรงงานนอกระบบระดับชาติและระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งภายในชุมชน/องถิ่น จังหวัดและระดับชาติ  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขอให้มีคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบภายในกระทรวงทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด
 
——————————–
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ภาพ/
6 พฤศจิกายน 2557

Tags:

TOP