Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน เผย‘ทำก่อน ทำจริง ทำทันที ’เห็นผลสัมฤทธิ์ ยั่งยืน ชี้ทำงานตามกรอบ คสช.

pll_content_description

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายข้าราชการ ย้ำดำเนินการตาม คสช. 3 เรื่องหลัก บริหารราชการโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิรูปประเทศ สร้างสมานฉันท์คนในชาติ ชูนโยบายเร่งดำเนินการ 13 เรื่อง ฝากช่วยแก้ภาพลักษณ์กระทรวง เลิกโกงกินค่าหัวคิวแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับวิธีประเมินผลให้คนดีเข้าสู่ตำแหน่งที่ดี พร้อมเดินหน้าลงทุนลงแรง คิดทำเพื่อผู้ใช้แรงงานกว่า 30 ล้านคน เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง
Preview

Download Images

              พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติราชการ ปี 2557 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ปี 2558  แก่หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 750 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยในการทำงานนั้นขอให้ทุกท่านเน้นการดำเนินการตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใน 3 เรื่องหลัก คือ การบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การปฏิรูปประเทศควบคู่ไปด้วย สิ่งใดไม่ดีต้องขจัดให้หมดสิ้นไป และการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ งานหลักของกระทรวงแรงงาน ต้องสร้างความสมดุลระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ให้มีจุดสมดุลที่ดี ซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่ายกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแต่ละกระทรวงมีความสำคัญเร่งด่วน การทำงานตามหน้าที่ในการรับผิดชอบชีวิตคน ดูแลผู้ด้อยโอกาส หากเราทำงานร่วมทีมกันได้ดี มุ่งมั่น ให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกัน ซึ่งทุกอย่างต้องลงทุนลงแรง คิดทำเพื่อผู้ใช้แรงงาน เนื้องานที่เราทำก็จะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนภาพลักษณ์กระทรวงแรงงานที่ไม่ดีในสายตาผู้คนนั้น เช่น ค่าหัวคิวแรงงาน จะต้องแก้ไขเรื่องดังกล่าวกับอธิบดีของหน่วยงานที่เจอปัญหาโดยแก้ปัญหาเรื่องการประพฤติมิชอบของข้าราชการ เปลี่ยนภาพลักษณ์เน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องที่ดี เปิดโลกทัศน์ใหม่ เพราะเชื่อว่าเรื่องไม่ดีมีไม่มาก ทำอย่างไรให้กระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติราชการต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม นอกจากนี้ให้ข้าราชการมีประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น มี Road Map ในการดำเนินงานว่าในอนาคตข้างหน้าจะเดินหน้าอย่างไรให้องค์กรเติบโต มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อทำให้คนดีได้เข้าสู่ตำแหน่งที่ดี ตลอดจนยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีหัวใจที่รักประชาชน และยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่าแค่การทำตามหน้าที่เพียงอย่างเดียว เพราะกระทรวงแรงงานต้องดูแลคน 30 กว่าล้านคน หรือเกือบครึ่งค่อนประเทศ 
              สำหรับนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการจำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย การจัดระเบียบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่งเสริมการดำเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำและกระบวนการจัดหางาน ยกระดับฝีมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ขยายความคุ้มครองและพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ขยายความคุ้มครองแรงงาน นอกระบบ เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เตรียมการด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน สร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน และปฏิรูปโครงสร้างองค์กร

 
————————————————————
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
22 กันยายน 2557

Tags:

TOP