Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีแรงงานนำผู้บริหารกระทรวงแรงงานลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน  นางวนิดา ศิลปอาชา นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะแม่บ้านแรงงาน ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช  Preview

Download Images

—————–
 
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร   ภาพ/
6 ตุลาคม 2557 

Tags:

TOP