Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ตรวจความพร้อมขั้นตอนฉีดวัคซีน ที่สนามไทย-ญี่ปุ่น มั่นใจ 45 จุดทั่วกรุงพร้อมบริการ

TOP