Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘หม่อมเต่า’นำทีมลงเมืองกาญจน์ พัฒนาฝีมือ เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการอ้อยและน้ำตาลทราย

pll_content_description

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถตัดอ้อยและการบำรุงรักษารถตัดอ้อย ให้เพียงพอกับความต้องการ พัฒนาฝีมือทันต่อเทคโนโลยี ได้รับค่าจ้างสูงขึ้น

 

                                                                                                                                                                       DOWNLOAD IMAGES

            เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและตรวจเยี่ยมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ จ.กาญจนบุรี ณ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

            สำหรับบริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำโครงการ 7 ช่างฝีมือ เพื่อไม่ให้องค์ความรู้ต่าง ๆ สูญหายไปกับพนักงานที่จะเกษียณอายุ และเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหม่ที่จะมาทดแทน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ได้เข้าไปแนะนำการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการและได้ดำเนินการจัดทำและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาการบำรุงรักษารถตัดอ้อย สาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือในการวัดทักษะฝีมือของพนักงาน เป็นแนวทางจัดทำหลักสูตรและพัฒนาทักษะฝีมือตรงกับความต้องการ และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและประเมินผลงานของพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนตามความสามารถเพิ่มขึ้น ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งในหน้าที่ที่สูงขึ้น และได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

            นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีและ บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้สร้างครูฝึกในสถานประกอบการแล้ว จำนวน 25 คน เพื่อใช้เป็นวิทยากรถ่ายทอด 7 ช่างฝีมือ สำหรับวิธีการฝึกอบรม บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำห้องอบรมและชุดฝึก (Simulator) สาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในการฝึกภาคปฏิบัติจะฝึกจากเครื่อง Simulator ให้มีความชำนาญก่อน และจึงลงฝึกกับรถตัดอ้อยจริง ส่วนการวัดทักษะฝีมือแรงงานนั้น จะใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย ระดับ 1 ในการทดสอบผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขาพนักงานขับรถตัดอ้อย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพนักงานในเครือบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานของสมาคมชาวไร่อ้อย และบุคคลทั่วไป

            ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ได้บูรณาการร่วมบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วย อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่จำหน่ายรถตัดอ้อย ซึ่งความสำเร็จในโครงการดังกล่าวจะทำให้เพิ่มจำนวนพนักงานขับรถตัดอ้อยให้เพียงพอกับความต้องการ พนักงานมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ และผู้ผ่านการฝึกอบรมและผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกด้วย

—————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชนินทร เพช็รทับ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ

Tags:

TOP