Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เครือข่ายแท็กซี่ขึ้นป้ายขอบคุณ‘ลุงตู่’‘รมว.เฮ้ง’ยื่นมือช่วยเหลือ ให้มีกิน มีใช้ ยามวิกฤตก่อนคืนผิวจราจรหน้ากระทรวงแรงงาน

TOP