Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แรงงาน ปลื้ม พล.อ.ประวิตร ประชุมติดตามผลงาน รอบ 1 ปี ก.แรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้า ชื่นชม ช่วยผู้ประกันตน ได้รวดเร็ว ทั่วถึง สะท้อนความจริงใจรัฐบาล

TOP