Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ไม่ขึ้นทะเบียนต่างด้าวรอบใหม่ เผดิมชัยยันนำเข้าแรงงานผ่าน MOU เท่านั้น

TOP