Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘21 ปีกระทรวงแรงงาน’ เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล ชู อสร. ผู้เสียสละอุทิศตนแรงผลักดันภารกิจกระทรวง

pll_content_description

        กระทรวงแรงงาน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี ‘รมว.แรงงาน’ มอบนโยบายข้าราชการ ย้ำดำเนินการตามกรอบ คสช. ฝากช่วยแก้ภาพลักษณ์กระทรวง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้าน ‘ปลัดแรงงาน’ มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 84 คน พร้อมชู อสร.ผู้เสียสละอุทิศตนแรงผลักดันภารกิจให้เข้าถึงประชาชน ในชุมชนทุกพื้นที่ ‘คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม’ อบรมอาชีพอิสระ ตอบปัญหาชิงรางวัล เลือกซื้อสินค้าราคาถูกและตรวจสุขภาพ
Preview

Download Images

           พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2557 ครบปีที่ 21 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมาได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ปี 2558 แก่หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 750 คน ว่า การทำงานขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนเน้นการดำเนินการตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใน 3 เรื่องหลัก คือ การบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การปฏิรูปประเทศควบคู่ไปด้วย สิ่งใดไม่ดีต้องขจัดให้หมดสิ้นไป และการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ งานหลักของกระทรวงแรงงาน ต้องสร้างความสมดุลระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ให้มีจุดสมดุลที่ดี ซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่ายกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแต่ละกระทรวงมีความสำคัญเร่งด่วน การทำงานตามหน้าที่ในการรับผิดชอบชีวิตคน ดูแลผู้ด้อยโอกาส หากเราทำงานร่วมทีมกันได้ดี มุ่งมั่น ให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกัน ซึ่งทุกอย่างต้องลงทุนลงแรง คิดทำเพื่อผู้ใช้แรงงาน เนื้องานที่เราทำก็จะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
          “ภาพลักษณ์กระทรวงแรงงานที่อาจไม่ดีในสายตาผู้คนนั้น เช่น ค่าหัวคิวแรงงาน คงต้องแก้ปัญหาเรื่องการประพฤติมิชอบของข้าราชการ เปลี่ยนภาพลักษณ์เน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องที่ดี เปิดโลกทัศน์ใหม่ เพราะเชื่อว่าเรื่องไม่ดีมีไม่มาก ทำอย่างไรให้กระทรวงแรงงานสามารถปฏิบัติราชการต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
          ทั้งนี้นโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการจำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วยการจัดระเบียบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่งเสริมการดำเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำและกระบวนการจัดหางาน ยกระดับฝีมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ขยายความคุ้มครองและพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เตรียมการด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน สร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน และปฏิรูปโครงสร้างองค์กร
      นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เปิดนิทรรศการ 
‘คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม’ จากนั้นรับมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 21 ปี จากหน่วยงานต่างๆ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน โดยมีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน จำนวน 39 ราย โล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 128 ราย และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครแรงงานดีเด่น (อสร.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 84 ราย รวมผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งสิ้น 251 ราย
       นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดแสดงนิทรรศการ ‘คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม’ ซึ่งจะรวบรวมผลงานภารกิจของกระทรวงแรงงานจากอดีตถึงปัจจุบัน กรมการจัดหางาน สาธิตประกอบอาชีพอิสระ 10 อาชีพ วันละ 5 อาชีพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การทายปัญหาชิงรางวัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การสาธิตการทำกระเป๋าผ้า การประดิษฐ์ดอกไม้ นวดแผนไทย บ่า ไหล่และฝ่าเท้าการอบรมการทำอาหาร ขนม เช่น ผัดไทย ซูซิ แกะสลักผลไม้ ส่วนสำนักงานประกันสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพ 
———————————
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา  บัวชัย – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
23 กันยายน 2557

Tags:

TOP