Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรณีการจ้างแรงงานต่างด้าว จะขอจดทะเบียนให้ถูกต้อง มีขั้นตอน วิธีการอย่างไรบ้าง (กรณี บริษัทฯ จัดตั้งใหม่) มีแรงงานประเภทใช้แรงงาน(คนงาน) กับ แรงงานไม่ใช้แรงงาน (บริหาร ธุรการ) แตกต่างกันหรือไม่ และขั้นตอน วิธีการการต่างกันหรือไม่

TOP