Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรณีคนญี่ปุ่นขอวีซ่าเข้ามาเพื่อทำงาน 90 วัน เมื่อเข้ามาแล้วต้องขอใบอนุญาตประเภทไหนคะ และเนื่องจากบริษัทอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จะถามว่าสามารถยื่นขอที่กรมการจัดหางานสมุทรสาครได้หรือไม่ หรือต้องไปที่อาคารจามจุรี พระราม 4 คะ

TOP