Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอขอบคุณ คุณธีระวุฒิ มีสมมนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สสค. ปทุมธานี ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน กฏหมายด้านความปลอดภัยและอื่น ๆ

TOP