Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอชื่นชมการทำงานของคุณธีรวุฒิ มีสมมน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยื่ยมและไม่เข้าฝ่ายใดแต่เห็นความเดือดร้อนของลูกจ้างเป็นที่ตั้งต้องมาก่อนต่อไปนี้ผมไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วท่านถูกย้ายแล้ว

TOP