Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้าพเจ้าเป็น พนง. รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง พ่อแม่ เป็นโรคร้าย เบิกค่ารักษาได้เพียง ครึ่งเดียว เข้ารักษา รพ.รัฐ ก็เบิกได้ครึ่งเดียว จะขอไปใช้สิทธิ 30 ก็ไม่ได้เพราะถูกยกเว้น เพราะใช้สิทธิของบุตรการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง บิดามารดา เป็นผู้สูงอายุ เป็นคนไทยซึ่งถูกบังคับให้ใช้สิทธิของบุตรซึ่งเป็น พนง.รัฐวิสาหกิจเบิกได้ครึ่งเดียว จะไม่ขอรับสิทธิ์ของบุครก็ไม่ได้ ต้องหาเงินมารักษาเอง โรคร้ายใช้เงินเยอะ ตรงนี้เป็นช่องว่างที่รัฐต้องรับทราบและแก้ไข เพื่อให้ บิดา มารดา ของพนังงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเลือกใช้สิทธิของตนเองได้ ไม่ถูกบังคับให้ใช้สิทธิของบุตรซึ่งด้อยสิทธิกว่าบัตร 30 บาท ขอย้ำว่า กรณีนี้ ควรให้คนไทยทุกคนเลือกใช้สิทธิของตนเองได้ พ่อแม่ผมไม่สามารถเลือกได้ เพราะผมเป็นต้นเหตุที่มาทำงานให้รัฐวิสาหกิจ ผมจึงต้องลาออกเพื่อตัดสิทธิทิ้ง จะทำให้ พ่อแม่เข้าสู่ บัตรทองได้ ผมขอฝากเรื่องนี้ให้ รัฐมนตรีทราบเรื่องด้วย ขอบคุณมาก

TOP