Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คำขอร้องจากลูกจ้างของรัฐ Submitted by meb123 on อังคาร, 06/29/2010 – 08:44. การจ้างเอกชนดำเนินการของส่วนราชการ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าจ้างเหมาบริการ นั้น คือ การจ้างบุคคลธรรมดา หรือนิติลบุคคลให้ปฏิบัติงานของรัฐ โดยปกติทั่วไปส่วนราชการจ้างเอกขนดำเนินงาน เนื่องจาก – ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานใหม่ / โครงการใหม่ – มีผู้ปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถดำเนินงานเสร็จตามกำหนด เนื่องจากปริมาณงานมาก ตำแหน่งว่างลง / ถูกยุบเลิก ส่วนราชการสสามารถจ้างเอกชนดำเนินงานได้ โดย -งบประมาณที่ใช้ในการจ้างเหมาบริการ เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ลักษณะค่าใช้สอย หากเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ สามารถนำเงินนอกงบประมาณมาสมทบจ่ายได้ – วิธีการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ * ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ * เป็นการจ้างทำของ ไม่ถือเป็นการจ้างงาน * ไม่มีนิติสัมพันธ์ ในฐานะ “นายจ้าง – ลูกจ้าง” * มุ่งผลสำเร็จของงานที่จ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด * จ้างเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ * ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง * ไม่ต้องนำเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคม จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ ก็ต้องขอขอบพระคุณที่ให้คำตอบให้ผมได้เข้าใจขอรับ แต่ตามข้อความที่ยกมา มีบางประการกระผมไม่เข้าใจอยากรบกวนสอบถามด้วยนะครับ ซึ่งในทางวิชาการหรือหลักการมันแตกต่างจากการปฏิบัติเอาซะมากมากเลยครับ * เป็นการจ้างทำของ ไม่ถือเป็นการจ้างงาน หมายความว่าสมมุติกระผมรับงานจ้างซักอย่างหนึ่ง มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือนให้แล้วเสร็จ แต่กระผมทำงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน อีก 1 เดือนที่เหลือกระผมไม่ต้องมาปฏิบัติงานนั้นใช่มั๊ยขอรับ * ไม่มีนิติสัมพันธ์ ในฐานะ “นายจ้าง – ลูกจ้าง” * ไม่ต้องนำเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคม – การทำสัญญาจ้างเหมาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 นั้นมิได้หมายความว่าหากเป็นการจ้างเหมาแล้วจะถือว่ามิใช่การจ้างลูกจ้างเสมอไป แม้เป็นการทำสัญญาจ้างเหมา แต่หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ฝ่ายผู้ว่าจ้างมีการควบคุมบังคับบัญชาต่อผู้รับจ้าง เช่น มีการกำหนดช่วงเวลาการทำงาน มีการกำหนดให้ลงเวลาการทำงาน หรือมีการกำหนดกฎระเบียบให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอันหมายถึงผู้ว่าจ้างมุ่งถึงการใช้แรงงานของผู้รับจ้างเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน อันมีผลให้ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าวอยู่ในฐานะเป็น “ลูกจ้าง” ที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน โดยส่วนราชการในฐานะนายจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบทั้งในส่วนของตนและส่วนของผู้ประกันตนเข้ากองทุนประกันสังคมด้วย ถูกต้องหรือไม่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ พนักงานจ้างเหมาของ… 29/06/2553

TOP