Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

จะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเดลิเวอรี่ค่ะ อยากได้แรงงานไทยที่สามารถรู้เส้นทางในกรุงเทพ และสื่อสารกับลูกค้าได้ดี ไม่ทราบว่าช่องทางไหนพอจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดคะ

TOP