Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ด้วยกระผมและพวกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ในห้างหุ้นส่วนจำกัด RNB 2006ประจำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง(ฝายราษีไศล)ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกส โดยพวกกระผมได้รับค่าแรงจากการทำงานในอัตรา164บาท/วันฃึ่งเป็นเช่นนี้มาช้านานมากแล้ว ทั้งที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและประกาศกำหนดให้ใช้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาท/วัน มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้ากับพวกได้สอบถามจากพนักงานในหน้าที่อื่นๆที่ทำงานในที่เดียวกันที่เป็นลูกจ้างในโครงการเดียวกันแต่เป็นส่วนราชการกลับปรากฏว่าทุกคนได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างกันหมดแล้ว พวกกระผมจึงได้สอบถามไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด RNB 2006ฃึ่งเป็นนายจ้างผู้มีอำนาจจ้างกลับได้รับการปฏิเสธ อ้างว่าในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐจะเหมือนกันไม่ได้ แต่เ่ทาที่ได้รับทราบมาห้างหุ้นส่วนดังกล่าวที่เป็นนายจ้างของพวกกระผมนั้น เป็นห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินการร่วมหุ้นกันขึ้นมาโดยข้าราชการผู้มีอำนาจในหน่วยงานดังกล่าวนี้ จะเป็นด้วยสาเหตุดังกล่าวหรือไม่ที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวไม่ยอมขึ้นค่าแรงให้พวกกระผมเนื่องจากจะได้ส่วนต่างที่เป็นผลกำไรจากการประมูลเหมาจ่ายต่อปีโดยใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ แต่จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้ากับพวกใคร่วิงวอนขอความเห็นใจจากท่านเหลือช่วยเป็นสื่อกลางในการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวและให้ดำเนินการปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่ข้าพเจ้าให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับลูกจ้างในส่วนอื่นเพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้อยู่ได้ในสังคมต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมานะโอกาศนี้ด้วย

TOP