Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ตามที่ได้มีประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ตรงนี้หยุดทุกที่เลยหรือเปล่าค่ะหรือแล้วแต่สถานประกอบกิจการ

TOP