Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ต้องการอยากจะหางานทำ ว่างงาน จบการศึกษา ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะ

TOP