Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำงานรา้นค้าแห่งหนึ่ง จ.จันทบุรี และมีหลายร้านค้าที่ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกดิ์ให้ตามกฏหมายแรงงาน ค่าแรงได้เท่าเดิมเช่น วันพ่อ-วันแม่ หรืดวันหยุดอื่นที่กฏหมายกำหนด พักเที่ยงก็ไม่มี ทำงานค่อนข้างหนัก แรงงานจังหวัดช่วยอะไรไม่ได้อยากให้กระทรวงแรงงานมาช่วยตรงนี้หน่อย

TOP