Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำงานอยู่ที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่ง เมื่อเข้ามาทำงานแล้วไม่ได้มีการเซ็นสัญญาว่าจ้าง ตอนนี้ทางบริษัทจะย้ายสถานประกอบการ ซึ่งอยู่ไกลจากบ้าน ไม่สะดวกในการเดินทาง ถ้าลูกจ้างแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 เดือนแล้ว แต่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถหาพนักงานมาทดแทนได้ พอย้ายบริษัทแล้ว ลูกจ้างจะสามารถลาออกไม่มาทำงานได้เลยมั๊ยค่ะ? และถ้าผู้ว่าจ้างยังหาพนักงานไม่ได้ แต่ลูกจ้างลาออกเพราะบริษัทไกลบ้าน จะผิดกฎหมายแรงงานรึเปล่าค่ะ?

TOP