Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำไมค่าเซอร์วิสชาร์จที่ทางโรงแรมได้รับและจ่ายให้แก่พนักงานทำไมทางสำนักงานประกันสังคมถือว่าเป็นค่าจ้างทั้งๆที่ ปกส ไม่เคยชี้แจงและแจ้งมาแต่พอถึงเวลาจะให้ถือว่าเป็นค่าจ้าง และคิดเงินสมทบ ค่าเซอร์วิสชาร์จ

TOP