Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ท่านรัฐมนตรีครับท่านช้วยเพิ้มเงินคนที่เป็นคนทุพลภาบในหลักประกันสังคมให้มากก่าวนี้ทีครับตอนนี้ลำบากมากทำอะไรก็ไม่ใหวใครที่ไม่ถืง6000ขอให้ถืง6000บาททีเถอะครับนึกว้าทำบุญเทอะคราบบบบด้วยความเคารบอย่างสูง จากคนที่เปนคนทุพลพาบ ของประกันสังคม

TOP