Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัทส่งพนักงานไปฝึกอบรมต่างประเทศโดยมีการทำสัญญา ถ้าพนักงานลาออกเองไปอยู่บริษัทอื่นๆก่อนกำหนดระยะเวลาสัญญา1ปี พนักงานทำสัญญาว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและค่าปรับ แต่เมื่อพนักงานลาออก และปฏิเสธค่าใช้จ่าย ทางบริษัทจึงชะลอการจ่ายเงินเดือนสุดท้าย และมีสิทธิฟ้องค่าเสียหายไหมครับ

TOP