Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการร้องเรียนกรณีความไม่เท่าเทียมกันในการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการปรับโครงสร้างอัตราเงินค่าจ้างให้ส่วนราชการได้รับ 15,000 บาท โดยมีการร้องเรียนอ้างว่า กรมการจัดหางาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการ การจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง โครงการยกระดับคุณภาพการบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ และโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งจ้างงาน ลูกจ้างเหมาฯ 81,000 อัตรา ทั่วประเทศผ่าน สำนักงานจัดหางานในตำแหน่ง นักวิชาการ และพนักงานขับรถยนต์ โดยมีส่วนหนึ่งที่ระบุวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตามในสัญญาจ้างเหมามีการเขียนข้อยกเว้นทำให้ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขได้รับเงิน 15,000 บาทได้ ทำให้มีการร้องเรียนว่ามีการเลี่ยงบาลีข้อกฎหมายทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับค่าจ้าง 15,000 บาทหรือไม่ ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐในสังกัดกระทรวงแรงงานน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาตรี ของลูกจ้างเหมาฯตามโครงการ ของกรมการจัดหางานให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นอัตราเงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการให้หันมาปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบเอกสารรายละเอียดโครงการของกรมการจัดหางาน พบว่าสำหรับโครงการดังกล่าวกรมการจัดหางานได้จัดสรรงบฯในส่วนของการจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดให้จ้างเหมาบริการลูกจ้างในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยพิจารณาจากวุฒิภาวะ ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าทา ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและการให้บริการ ตลอดจนต้องประสานงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้เอกสารรายละเอียดโครงการการจ้างเหมาบริการลูกจ้างฯ มีดังนี้ 1.เป็นการจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนะ 8,000 บาท และจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555-กันยายน 2556 2.จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ จ้างเหมาบริการลูกจ้างวุฒิปริญญาตรี จำนวน 75 คน จังหวัดละ 1 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556 3.จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ จ้างเหมาบริการคนพิการวุฒิปริญญาตรี จำนวน 86 คน จังหวัด/เขตละ 1 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท สำหรับปฏิบัติงานตามโครงการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ) และสำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556 โดยพิจารณาจากคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในข้อที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนั้น คือในสัญญาจ้างเหมาทำงานบริการ 14 ข้อนั้น ระบุว่า การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งนี้ การระบุในสัญญาดังกล่าวทำให้ไม่เข้าข่ายที่ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาฯที่จบการศึกษาปริญญาตรีไม่สามารถได้รับอัตราเงินเดือนและเงินค่าครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท ทำให้สัญญาดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลี่ยงบาลีทางข้อกฎหมายจากหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงแรงงานหรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้มีประกาศออกไปก่อนหน้านี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เห็นชอบให้มีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในปีที่ 1 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ส่งผลให้ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท และผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้น ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกัน ในกฏกระทรวงก็ระบุไว้ว่าการจ้างคนพิการ จะไม่ต้องไม่เป็นจ้างเหมาบริการ แต่กรมการจัดหางาน กรมตัวอย่างก็ยังจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ

TOP