Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมทำงานงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในลพบุรีแต่เขาใช้สัญญาแค่ปีเดียว แล้วให้ออก ทำให้พวกผมต้องลาออกจากงานกันหลายคนแล้วเพราะสัญญาตัวนี้คับ

TOP