Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผมทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองวุฒ ป.ตรี เงินเดือนก็น้อยแถมออกช้ามากๆ ออกทีกลางเดือน ผมก้ต้องกิรต้องใช้ ท่านรัฐมนตรีช่วยผมหน่อย ผมและลูกจ้างชัวคราวหลายคนเดือดร้อนมาก

TOP