Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พนักงานบริษัท TKK LOGISTICS จำนวน ประมาณ 700 คนไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก นายจ้าง เนื่องจากบริษัทได้ขายกิจการให้ชาวต่างชาติและทำการควบรวมบริษัทแล้วทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ และได้มีการยื่นข้อเสนอ 2 ข้อให้กับพนักงาน 1. โอนย้ายไปบริษัทใหม่โดยไม่ได้รับเงินชดเชย 2. ลาออกจากบริษัทโดยรับค่าชดเชย แต่สาเหตุที่พนักงานทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกัน ว่าเมื่อเซ็นหนังสือที่ทาง บริษัทออกให้แล้ว ความมั่นคงในสถานะภาพจะเป็นอย่างไร เพราะหนังสือที่ได้รับไม่ได้บอกสถานะภาพของพนักงานอย่างชัดเจน ขอความกรุณาเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะ จากตัวแทนของพนักงานบริษัท TKK LOGISTICS จำนวน 700 คน หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 พนักงานทุกคนจะต้องเซ็นหนังสือแล้วค่ะ หากเป็นไปได้ขอความอนุเคราะห์ เข้าตรวจสอบในวันจันทร์ด้วยค่ะ ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

TOP