Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รบกวนขอข้อมูลของค่าจ้างขั้นต่ำของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2555 ค่ะ ต้องการข้อมูลไปทำงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

TOP