Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ “บัณฑิตอาสา ๔ จว.ชายแดนใต้” เพื่อให้บัณฑิตอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน และของชาติ ตลอดจนภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างความเข้าใจในทิศทางและนโยบายของผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนการได้รับทราบข้อเสนอ แนะเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่บัณฑิตอาสาสมัคร จำเป็นจะต้องรับทราบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังเป็นโอกาสให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่างบัณฑิตอาสาสมัครในต่างพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบัณฑิตอาสาสมัครได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังเป็นไปตาม กรอบการดำเนินงานโครงการจ้างบัณฑิตอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกด้วย นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน ได้พบปะกับบัณฑิตอาสาสมัคร และมอบแนวนโยบายการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตอาสาสมัครไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อให้บัณฑิตอาสาสมัครได้นำเสนอ ผลการปฏิบัติงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดต่อผู้บริหาร ตามกรอบการ ดำเนินงานโครงการจ้างบัณฑิตอาสาสมัครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย ๔ จังหวัดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน กันเป็นเจ้าภาพ และสามารถพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานร่วมกันกับบัณฑิตอาสาสมัครต่างพื้นที่ ดังกล่าวข้างต้น

TOP