Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลาออกจากการเป็นพนักงาน บริษัทกรุงเทพสกรีน จำกัด 024163375 แต่บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างอ้างว่าไม่ออกตามระเบียบ และยึดเงินประกันไว้ด้วย ท่านรัฐมนตรีโปรดช่วยเหลือด้วย

TOP