Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีฯ ผมเป็นคนอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นคนบ้านเดี่ยวกับท่าน ผมมีความสนใจในงานของกระทรวงแรงงาน จึงอยากทราบว่ามีต่ำแหน่งงานว่างหรือใกล้กับที่ผมจบมาหรือเปล่าครับ ผมจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการพัฒนาชุมชน ผมสนใจงานด้านประกันสังคม มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชนมา จึงฝากท่านรัฐมนตรีฯช่วยหางานให้ที่กระทรวงฯ จะขอบพระคุณยิ่ง จากเด็กหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี

TOP